regulativ

regulativ for
Søttrup vandværk

Indholdsfortegnelse

1.1     Regulativ for Søttrup Vandværk

1.1.1     Regulativet

1.1.2     Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag

1.1.3     Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug

1.1.4     Offentliggørelse af oplysninger om vandkvaliteten

1.1.5     Installationsarbejder

1.1.6     Målere – størrelse placering, kontrol og indgreb

1.1.7     Brandtekniske foranstaltninger

1.1.8     Morarenter

1.1.9     Inddrivelse af restancer

1.1.10       Vandafgift

1.1.11       Vandselskaber

1.1.12       Ejer og bruger

1.1.13       Ejendom

1.1.14       Ejerens underretning til brugere

1.2     Vandforsyningens anlæg m.v.

2           Vandforsyningens styrelse

2.1.1     Oplysninger om vandforsyningen

2.1.2     Afgørelser

2.1.3     Takstblad

2.1.4     Medlemskab

3           Ret til forsyning med vand

3.1     Ret til forsyning med vand

3.1.1     Vilkår for forsyning

3.1.2     Sekundavand

3.2     Forsyning af erhvervsvirksomheder

3.3     Forsyning af brandtekniske installationer

3.3.1     Slangevinder og brandskabe

3.4     Reserveforsyning

3.5     Levering af byggevand

3.6     Trykstød

3.7     Udstykning, byggemodning m.v.

4           Forsyningsledninger

4.1     Anlæg af forsyningsledninger

4.2     Tinglysning

5           Stikledninger

5.1     Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger

5.2     Stikledning til ejendomme

5.3     Udstykning, sammenlægning, og omlægning

5.4     Ubenyttet ejendom

5.5     Fejl på stikledninger og stophaner

5.6     Fri adgang til stophane

6           Opretholdelse af tryk og forsyning

6.1     Vandtryk

6.2     Aflukning

6.3     Ulemper

6.4     Indskrænkning af vandforbruget

7           Vandforsyning til brandslukning

7.1     Etablering og vedligeholdelse

7.2     Flytning af forsyningsledning

7.3     Brug af brandhaner

7.4     Oplysning om brandvand

8           Vandinstallationer

8.1     Generelt vedrørende vandinstallationer

8.1.1     Grundejeren

8.1.2     Nyanlæg og væsentlig ændring

8.1.3     Vandinstallationer

8.1.4     Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand

8.1.5     Fejl på vandinstallationer

8.1.6     Forsvarlig funktion

8.1.7     Ubenyttede vandinstallationer

8.1.8     Arbejde på ejerens bekostning

8.1.9     Aktuel fare for forurening

8.2     Andre vandinstallationer i bygninger

8.2.1     Trykforøgeranlæg og trykreduktionsanlæg

8.2.2     Brandtekniske installationer

8.2.3     Regnvandsanlæg og sekundavand

8.3     Vandinstallationer m.v. i jord

8.3.1     Ændring af jordledning ved ombygning

8.3.2     Udgifter og omlægning af jordledning.

8.3.3     Målerbrønde

9           Afregningsmålere

9.1     Generelle bestemmelser om installationer til måling af vandforbrug

9.2     Afregning af samlet vandforbrug

9.3     Placering af afregningsmåler

9.4     Vandforsyningens ejendom

9.5     Aflæsning

9.6     Vedligeholdelse og udskiftning

9.7     Størrelse og type

9.8     Ændring af vandforbrug

9.9     Ejerens ansvar

9.10      Utætheder og fejl

9.11      Indgreb m.v. i afregningsmålere

9.12      Overgang fra fælles til  individuel afregning

9.13      Ejerens ansvar, rettigheder og pligter

9.14      Målerteknisk kontrol

9.15      Kontrol af afregningsmåleren

9.16      Selvaflæsning

9.16.1       Fjernaflæsning

9.17      Tilsyn med afregningsmålere

10         Vandspild

10.1      Benyttelse og spild af vand

10.2      Vandspild før afregningsmåler

10.3      Lukning af vandtilførsel ved far for forurening som følge af vandspild

11         Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

11.1      Det kommunale tilsyn

11.2      Vandforsyningen adgang til vandinstallationer

11.3      Oplysninger om vandforbrug

Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet vandforsyningen, skal på forlangende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og  om forbrugets størrelse.

11.4      Egenkontrol af vandforsyningens afregningsmålere

11.5      Information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet.

12         Anlægsbidrag

12.1      Anlægsbidrag

12.2      Betaling af anlægsbidrag

12.3      Forsyningsledningsnettets alder.

12.4      Tilslutning til ny forsyningsledning

12.5      Betaling af anlægsbidrag til en udstykning

12.6      Betaling af stikledningsbidrag i en udstykning

12.7      Anlægsbidrag til vand til midlertidig forbrug

12.8      Ændret anvendelse af ejendom

12.9      Anlægsbidrag ved væsentlig nyinverstering i vandforsyningsanlægget

13         Driftsbidrag

13.1      Betaling for leveret vand og undtagelser herfra

13.2      Fast bidrag til ejendomme uden installationer

13.3      Driftsbidrag til midlertidigt brug

13.4      Driftsbidrag til brandtekniske installationer

13.5      Eftergivelse af statsafgift ved brud

13.6      Driftsbidrag ved skønnet vandforbrug

14         Betaling af anlægs- og driftsbidrag

14.1      Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau

14.1.1       Betaling af anlægsbidrag

14.1.2       Betaling af driftsbidrag

14.1.3       Afdragsvis betaling eller henstand

14.1.4       Åbning ved ejerskifte

14.2      Driftsbidrag efter § 2 i  bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug

14.2.1       Individuel afregning af driftsbidrag

14.2.2       Specificeret opkrævning

14.2.3       Bortfald af ejers hæftelse for brugers driftsbidrag

14.2.4       Fraflytning

14.2.5       Meddelelse om ny bruger

14.2.6       Åbne for vandet til en ny bruger

14.2.7       Ejendommens ejers hæftelse for driftsbidrag

14.3      Ejerskifte

15         Klage

16         Straf

16.1      Bødestraf efter vandforsyningslovens § 84

16.2      Bødestraf for uautoriseret arbejde på installationer

16.3      Bødestraf efter bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter

16.4      Bødestraf efter bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling.

17         Ikrafttrædelse og offentliggørelse

 


1.1     Regulativ for Søttrup Vandværk

 

Dette regulativ er udfærdiget af Søttrup Vandværk

 

Regulativet er godkendt af kommunalbestyrelsen/byrådet i Vesthimmerlands Kommune den 13. september 2021.

 

Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen og sendes på mail mod forlangende.

 

1.1.1       Regulativet

 

Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i vandforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020.

 

1.1.2       Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag

 

Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningslovens § 53, stk. 1.

 

1.1.3       Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug

 

Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og bekendtgørelse nr. 837 af 27 november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens §55, stk. 5 og 6.

 

1.1.4       Offentliggørelse af oplysninger om vandkvaliteten

 

Bestemmelser om offentliggørelse af det levere vands kvalitet m.v. er i overensstemmelse med vandforsyningsloven § 57, stk 2 og

§29, stk 3 i bekendtgørelse nr. 1070 af 28. oktober 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens §55, stk. 7

 

1.1.5       Installationsarbejder

 

Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 30 af 11 januar 2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (autorisationsloven).

 

1.1.6       Målere – størrelse placering, kontrol og indgreb

 

Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i  målere er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme og bekendtgørelse nr. 563 af 02. juni 2014 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling.

 

1.1.7       Brandtekniske foranstaltninger

 

Bestemmelserne om brandtekniske foranstaltninger er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, jf. lovbekendtgørelse 314 af 3. april 2017 (beredskabsloven)

 

1.1.8       Morarenter

 

Bestemmelser om morarenter er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven).

 

1.1.9       Inddrivelse af restancer

 

Bestemmelser om overgivelse af restancer til restanceinddrivelsesmydigheden eller private er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige som ændret ved ændringslov nr. 1574 af 27 december 2019.

 

 

 

1.1.10     Vandafgift

 

Bestemmelser om afgifter for vand er i overensstemmelse med lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. februar 202 (vandafgiftsloven).

 

1.1.11     Vandselskaber

 

Bestemmelser om forholdet mellem en vandforsyning omfattet af vandsektorloven (vandselskab) og kommunen er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 52 af 23. januar 2020 om vansektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

 

1.1.12     Ejer og bruger

 

I dette regulativ angiver betegnelsen ejer grundejeren, når en bestemmelse ikke specifikt angiver at ejerlejlighedsforhold eller specielle forhold, som nævnt i punkt 14.1, også er omfattet af den pågældende bestemmelse.

 

For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

 

Ved betegnelsen bruger forstås en person, som ikke ejer den til vandselskabet tilsluttede ejendom, men er den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed eksempelvis lejeren af en lejlighed, beboeren af en andelslejlighed eller anden ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19.

 

1.1.13     Ejendom

 

Medmindre andet fremgår af regulativet, forstås ved en ejendom, et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. Set udstykningslovens § 2, lovebekendtgørelse n4. 769 af 7. juni 2018 om udstykning og anden registrering i matriklen (udstykningsloven).

 

Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre,, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet.

 

Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom.

 

1.1.14     Ejerens underretning til brugere

 

Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandforsyningen, jf. dog 9.13.

 

1.2     Vandforsyningens anlæg m.v.

 

I det følgende defineres en del af de begreber, der anvendes i regulativet. En del af definitionerne svar til dem som fremgår af Norm for almene vandforsyninger DS 442.

 

Almene vandforsyninger: Herved forstås anlæg som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, jf. vandforsyningslovens § 3 stk. 3. Som synonym anvendes ofte begrebet ”almen vandforsyning”.

 

Distributionsnet: Vandforsyningens ledningsnet fra udpumpningen fra vandforsyningsanlægget frem til skel, dvs. hovedledninger, forsyningsledninger og stikledninger.

 

Forsyningsledning: Den del af distributionsnettet, som transporterer færdigbehandlet vand fra hovedledning tilde enkelte ejendommes stikledninger.

 

Forsyningsområde: I vandforsyningsplanen fastlægges bl.a. de almene vandforsyningsanlægs forsyningsområder. Det naturlige forsyningsområde er det område, som vandforsyningsanlægget naturligt kan forsyne, herunder områder som først i fremtiden kan forsynes fra vandforsyningsanlægget.

 

Hovedanlæg: Vandforsyningens vandværksanlæg til indvinding og behandling af drikkevand, vanforsyningens råvandledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg og særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

 

Hovedledning: Den del af distributionsnettet, som transporterer færdigbehandlet vand fra vanbehandlingsanlægget, eventuelt via trykforøgeranlæg og beholderanlæg mv. til forsyningsledningerne.

 

Jordledning: Den ledning, der forbinder stikledningen med installationerne i ejendommens bygninger. Jordledningen ligger i jorden på ejendommens grundstykke fra skel. Jordledningen er en del af ejendommens vandinstallationer.

 

Stikledning: Stikledningen er den del af distributionsnettet, som transporterer vand fra forsyningsledningen til ejendommens skel.

 

Råvand: Ubehandlet vand, dvs. grundvand eller overfladevand.

 

Sekundavand: Vand af anden kvalitet end drikkevandskvalitet, som kan erstatte brugen af drikkevand eller på anden måde kompensere for anvendelsen af drikkevand.

 

Vand til husholdningsbrug:  Vand til husholdningsbrug omfatter alt vand i husholdningen, dvs. til konsum og madlavning, personlig hygiejne, toiletskyl, tøjvask m.m.

 

Vandbehandlingsanlæg: Anlæg, hvori råvandet underkastes behandling med henblik på dets anvendelse til drikkevand.

 

Vandforsyning: Dette begreb anvendes som betegnelse for en vandforsyningsvirksomhed, dvs. den juridiske enhed som ejendommen afregner sit vandforbrug med. Vandforsyning benyttes ofte som synonym for vandværk eller vandforsyningsanlæg.

 

Vandforsyningsanlæg: Dette består af vandindvindingsanlægget samt hoved-, forsynings- og stikledninger og eventuelle pumper på ledningerne (distributionsnettet). Et vandforsyningsanlæg kan bestå af flere vandindvindingsanlæg, der leverer vand til samme distributionsnet.

 

Vandindvindingsanlæg: Omfatter boringer, brønde og andre anlæg til indtagning af vandet og endvidere vandbehandlingsanlæg og anlæg til udpumpning fra behandlingsanlæg, herunder eventuelle rentvandsbeholdere.

 

Vandinstallation: Omfatter installationer i bygninger og jord inder for grundgrænsen. Ledningsinstallationer i jord efter stikledningen, benævnes jordledninger, og er en del af vandinstallationen. Hertil hører også en eventuel afspærringsventil placeret på jordledningen. Vandinstallation er betegnet som vandindlæg i vandforsyningslovens § 50.

 

Stophane: Afspærringsanordning, der lukker for vandtilførslen til en eller flere ejendomme.

 

Vandværk: Dette begreb anvendes som synonymt med både vandindvindingsanlæg og vandforsyningsvirksomheden og er ofte anvendt i betegnelsen for den juridiske enhed, hvortil ejendommen afregner.


2    Vandforsyningens styrelse

 

2.1.1       Oplysninger om vandforsyningen

 

Vandforsyningen er et  Interessentskab, der blev stiftet 05-10-1973.  Vandselskabet  Søttrup Vandværk er en selvejende institution, der ikke må lide noget tab ved anlæg og drift, eller nyde direkte økonomiske fordele.

 

Vandforsyningens ledelse består af en bestyrelse.

 

Vandforsyningen leverer eller kan levere drikkevand til alle boliger, virksomheder og landbrug inden for forsyningsområdet.

 

2.1.2       Afgørelser

 

Afgørelser, som ved det godkendte regulativ er henlagt til vandforsyningen, træffes af vandforsyningen.

 

2.1.3       Takstblad

 

Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleverancer m.v. fastsættes af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

Taksterne bekendtgøres i et takstblad, vederlagsfrit udleveres mod forlangende.

 

2.1.4       Medlemskab

 

enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.


3     Ret til forsyning med vand

 

3.1     Ret til forsyning med vand

 

Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningens naturlige forsyningsområde, har med respekt for vandværkets indvindingstilladelse ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang.

 

Indlæggelsen af og forsyning med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.

 

3.1.1       Vilkår for forsyning

 

Indlæggelse af vand skal kunne ske således, at stikledninger kan fremføres og henligge under frostfrie forhold, placeret således, at vanforsyningen har uhindret adgang til stikledningerne og tilstrækkelig plads til at kunne etablere og vedligeholde disse.

 

Hvor dette undtagelsesvis ikke kan lade sig gøre skal de nærmeste betingelser omkring etablering af stikledningen aftales med vandforsyningen.

 

Såfremt fastsættelse af takster for anlægsbidraget afviger fra vandforsyningens takstblad, skal dette godkendes af kommunen.

 

3.1.2       Sekundavand

 

Vandforsyningen bestemmer i hvilket omfang, forsyningen kan levere sekundavand.

 

Indlæggelsen og forsyningen heraf sker på særlige vilkår.

 

Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale mellem vandforsyningen og forbrugeren, som skal godkendes af kommunen.

 

Installationerne skal være adskilt og sikres med korrekt tilbagestrømningssikring iht. DS/EN1717 eller de til enhver til gældende normer og forskrifter herfor, medmindre vandforsyningen har godendt andet.

 

Vandforsyningen kan kræve dokumentation for, at f.eks. tilbagestrømningssikringer  fungerer forskriftsmæssigt.

 

3.2     Forsyning af erhvervsvirksomheder

 

Vandforsyningen bestemmer i hvilket omfang, der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, herunder landbrug, som benytter vand i større omfang.

 

Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

Der kan herunder fastsættes vilkår om, at ejere/brugere, de benytter vand i større omfang, eller som har et vandaftag, der kan skabe et så stort flow, at der forekommer risiko for løsrivning af partikler i ledningsnettet, må tåle de gener, der er forbundet hermed, og at de for egen regning må foretage de fornødne foranstaltninger i den forbindelse, jf. også 6.4.

 

Indlæggelsen af forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og med betaling efter godkendte takster.

 

3.3     Forsyning af brandtekniske installationer

 

Vand til brandtekniske installationer kan normalt ikke tillades via direkte kobling til vandforsyningsnettet. Disse skal indrettes i overensstemmelse med gældende normer for indretning a sprinkleranlæg, samt med korrekt tilbagestrømningssikring iht. DS/EN1717.

 

Vandforsyningen kan forlange eksisterende sprinkleranlæg ændret, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til dimensioneringen, trykoptimering og sektionering af vandforsyningens hovedanlæg og forsyningsledningsnet, samt hvis den eksisterende sprinklerinstallation kan udgøre en forureningsrisiko.

 

I forbindelse med levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsætter vandforsyningen eventuelle særlige vilkår for levereingen ved siden af bestemmelserne i dette regulativ, jf. dog bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

 

3.3.1       Slangevinder og brandskabe

 

Slangevinder og brandskabe skal tilsluttes efter vandmåler og med korrekt kontraventil.

 

I eksisterende ejendomme, hvor slangevinder og brandskabe er tilsluttet før vandmåler, kan vandforsyningen forlange, at disse  installationer tilsluttes efter vandmåler eller plomberes.

 

3.4     Reserveforsyning

 

Etablering af vandforsyning og forsyning med vand fra vandforsyningen som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg, kan normalt ikke forventes tilladt.

Vandforsyningen kan dog  undtagelsesvis tillade etableringen på særlige vilkår, herunder bl.a. vilkår om tilbagestrømningssikring.

I forbindelse med indlæg af vand kan det ikke forventes tilladt, at en ejendoms eget vandforsyningsanlæg tilsluttes vandforsyningens kollektive vandforsyningsnet.

 

3.5     Levering af byggevand

 

Vandforsyningen kan stille krav om montering af byggevandsmålere ved byggeri.

I byggeperiode  skal der ske en sikring efter DS/EN1717, medmindre vandforsyningen bestemmer andet.

 

3.6     Trykstød

 

Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer og således, at pludselige og unødvendige variationer undgås.

3.7     Udstykning, byggemodning m.v.

 

Ved udstykning af en ejendom til matrikler eller ejerboliger, hvor vandforsyningen hidtil har leveret samlet til de tidligere ejendom via én hovedmåler, leverer vandforsyningen en ny måler ved hver ny ejendom, der afregner forbrug direkte med vandforsyningen.

 

Vandforsyningen fastlægger vilkår for vandforsyningen til de ved udstykningen opståede ejendomme, herunder krav til anlæggets dimensionering og funktion, jf. også 5.3.

 

I forbindelse med byggemodning skal en eventuel udstykning være gennemført, inden vandforsyningen fører stikledninger frem til de nye matrikelnumre.

 

Forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.


4     Forsyningsledninger

 

Vandforsyningen beslutter inden for vandforsyningsplanen, hvornår forsyningsledningerne skal anlægges og renoveres.

 

herudover kan vandforsyningen af myndighederne blive pålagt at anlægge nye forsyningsledninger, f.eks. hvis kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en eller flere ejendomme skal tilsluttes et alment vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningsloven § 29 samt §§a 45-48.

 

Vandforsyningen må ikke anlægge forsyningsledninger i strid med vandforsyningsplaner, jf. vandforsyningslovens § 14 a, stk. 2.

 

4.1     Anlæg af forsyningsledninger

 

Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen.

Vandforsyningen beslutter inden for vandforsyningsplanen, hvornår forsyningsledningerne skal anlægges og renoveres.

 

4.2     Tinglysning

 

Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse o vedligeholdelse sikres ved deklaration, der  skal tinglyses på de respektive ejendomme. Udgiften til tinglysning afholdes af vandforsyningen.

 


5     Stikledninger

 

5.1     Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger

 

Stikledninger og eventuelle stophaner placeret herpå, anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen.

 

Vandforsyningen er ikke forpligtet til at etablere eller opretholde funktionen af stophaner på stikledningen.

 

Afspærringsanordninger, stophaner eller lignende, der er placeret efter stikledningen på ejerens vandinstillationer, herunder

på jordledningen, ejes og vedligeholdes af ejeren i overensstemmelse med reglerne i dette regulativs punkt 8.

 

Alt arbejde med stikledninger sal udføres af autoriserede VVS-installatører eller af vandforsyningens personale, jf. bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 859 af 3. juli 2014 om undtagelser fra krav om autorisation fra arbejder udført af forsyningsvirksomheder.

 

Ingen må overdække vandforsyningens ventildæksler eller stophaner.

 

5.2     Stikledning til ejendomme

 

Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning. Der vil sædvanligvis kun blive anlagt én stikledning til hver ejendom.

 

Vandforsyningen fastlægger antallet og placeringen af stikledninger efter drøftelse med ejendommens ejer.

 

Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).

 

I mangel af enighed beslutter vandforsyningen stikledningens endelig placering.

 

I særlige tilfælde kan vandforsyningen tillade, at forsyning til to eller flere ejendomme efter ejernes ønske skal ske gemme en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandforsyningen, som sal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejerne foranstaltning og på deres bekostning.

 

Hvis stikledningen fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme. Udgifterne hertil afholdes af vandforsyningen.

 

Hvis forsyning sker via en forsyningsledning, der er beliggende på den ejendom, som skal forsynes, så udgør stikledningen de første 30 cm. af ledningen fra forsyningsledningen, uanset placering af stophanen. Ledningsanlæg herfra og frem til ejendommen, udgør ejendommens jordledning.

 

5.3     Udstykning, sammenlægning, og omlægning

 

Vandforsyningen kan beslutte at omlægge en stikledning, hvis en ejendom udstykkes, hvis der på en ejendom foretages om- eller tilbygningsarbejder, eller der sker væsentlige ændringer i vandforbruget eller lignende, som indebærer, at stikledningsdimensionen bør ændres I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne til omlægningen, samt eventuelt  yderligere anlægsbidrag, jf. punkt 12.8 og 12.9

Ved sammenlægning af forsynede ejendomme kan vandforsyningen på ejerens bekostning fjerne stikledninger, der henligger ubenyttede efter sammenlægning.

 

Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

 

Ved udstykning af sokkelgrunde, klynger af ejendomme eller lignende, afgør vandforsyningen, om der skal føres stikledning frem til soklens/klyngens skel. Dette er gældende både ved udstykning af sokkelgrunde fra en allerede forsynet ejendom og ved etablering af sokkelgrunde på en ejendom , der ikke tidligere har være forsynet.

 

5.4     Ubenyttet ejendom

 

Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom eller ejendomme uden vandforbrug ved forsyningsledningen for ejerens regning.

 

5.5     Fejl på stikledninger og stophaner

 

Ejere af ejendomme skal straks give vandforsyningen meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner.

 

5.6     Fri adgang til stophane

 

Såfremt stophane og/eller målerbrønd står i eller inden for skel, påhviler det ejeren af en ejendom at sikre, at stophanen og/eller målerbrønden er synlig og let tilgængelig.


6        Opretholdelse af tryk og forsyning

 

Efter vandforsyningslovens § 51, stk. 1, kan der ikke forlanges erstatning for svigtende levering som følge af utilfredsstillende trykforhold i forsyningsledningerne, mangler ved anlægget og arbejder på anlægget.

 

Vandforsyningslovens §52 bestemmer, at der kan træffes bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder m.v., når vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Kommunalbestyrelsen kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse.

 

6.1     Vandtryk

 

Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, jf. dog 8.3.1.

 

Vandforsyningen har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsynings-ledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

 

Vandforsyningen er indenfor rammerne af ovenstående berettiget til at ændre aktuelle trykforhold forbigående eller varigt.

 

6.2     Aflukning

 

Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repræsentanter rimeligt varsel., men vanforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

 

6.3     Ulemper

 

Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved  vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger, skift af målere m.v.

 

Endvidere må enhver tåle de ulemper og eventuelle udgifter, der måtte opstå i forbindelse med forringet vandkvalitet, er vandforsyningen, uanset om denne måtte have udvist uagtsomhed, heller ikke ansvarlig for forbrugernes driftstab, avancetab eller andet direkte tab. Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandforsyningen har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

 

Erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.

 

6.4     Indskrænkning af vandforbruget

 

Vandforsyningen kan, ude at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget elles visse dele af det., herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver til tørkeperioder m.v., når vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt.

 

Kommunalbestyrelsen kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse jf. i øvrigt vandforsyningslovens § 52.

7     Vandforsyning til brandslukning

 

Der kan ifølge vandforsyningslovens § 51, stk. 1, benyttes vand fr et alment vandforsyningsanlæg til brandslukning og andre nødstilfælde.

 

Kommunalbestyrelsen kan som brandmyndighed sikre tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, jf. beredskabsloven.

 

Hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til vandforsyningens opretholdelse af tryk eller andre forhold, kan der indsættes et punkt om, at kommunalbestyrelsen skal varsle vandforsyningen om planlagte afprøvninger af brandhane.

 

7.1     Etablering og vedligeholdelse

 

Etablering, vedligeholdelse og sløjfning af brandhaner for forsyningsledninger skal ske efter kommunalbestyrelsens anvisning og udgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension ene ellers nødvendigt. Det gælder tilsvarende ved omlægning. Merudgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen.

 

Den omtalte ændring af ledningsdimensionering og omlægning af ledningen forudsætter, at sådanne ændringer ikke skaber risiko for forringelse af drikkevandskvaliteten.

 

Hvis det af  hensyn til den forsatte vandforsyning er nødvendigt at reducere ledningsdimensioneringen som følge af sløjfning af brandhaner  eller som følge af andre ændringer i forsyningen af vand til brandslukningsformål, afholdes udgifterne hertil af kommunalbestyrelsen.

 

Vandforsyningen afgør om nye brandstandere skal være sikret mod tilbagestrømning.

 

Såfremt der konstateres defekte brandhaner, skal disse fjernes eller repareres på ejers bekostning.

 

7.2     Flytning af forsyningsledning

 

Ved flytning eller udskiftning af en forsyningsledning afholder kommunalbestyrelsen omkostningerne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen.

 

7.3     Brug af brandhaner

 

Bortset fra indsats ved brand og andre nødstilfælde samt beredskabets afprøvninger af brandhaner må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre kommunalbestyrelsen og vandforsyningen har givet tilladelse hertil.

 

7.4     Oplysning om brandvand

 

Kommunalbestyrelsen skal på vandforsyningens begæring oplyse vandforbruget fra brandhaner ved indsats og afprøvning samt varsle vandforsyningen om planlagte afprøvninger af brandhaner.


8     Vandinstallationer

 

Ejeren af en ejendom har pligt til at sørge for, at vandindlægget holdes forsvarligt vedlige, og at mangler bliver afhjulpet snarest, jf. vandforsyningslovens § 50, stk. 2. Hvis ejeren ikke efterkommer vandforsyningens krav om at afhjælpe konstaterede fejl eller mangler, der kan have betydning for vandkvalitet eller vandspild, kan vandforsyningen anmode kommunalbestyrelsen om  at give påbud om lovliggørelse af ulovlige forhold, jf. vanforsyningsloven § 65, stk. 3.

 

Vandforsyningen er ved kommunens godkendelse af regulativet tillagt kompetence til at pålægge ejeren af en ejendom at udbedre installationer, der udgør en fare for forurening af vandet i forsyningsledningerne, herunder ved brud der kan forårsage omfattende vandspild.

 

Hvis ejeren forsømme de forpligtelser, der påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, kan kommunalbestyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed elle forudgående påbud lade arbejdet udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens § 65 (selvhjælpshandlinger).

 

8.1     Generelt vedrørende vandinstallationer

 

8.1.1       Grundejeren

 

Vandinstallationer, herunder jordledninger og stophaner placeret herpå, etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren, jf. dog 9.4 og 9.6 angående afregningsmålere.

 

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, jf. 1.1.12, sidste afsnit, afholdes udgifter vedrørende vandinstallationer af ejeren af bebyggelsen på grunden.

 

Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af ejeren, herunder også udgifter til omlægning af vandinstallationer, f.eks. omlægning af jordledninger, som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning. Udgifter i henhold til 9.6 og 9.15, 4 punktum angående afregningsmålere afholdes dog af vandforsyningen.

 

Vandinstallationer skal være i så god stand, at de kan holde til et målerskifte. Ejerens udgifter hertil er vandforsyningen uvedkommende.

 

8.1.2       Nyanlæg og væsentlig ændring

 

vandinstallationsarbejder, der er omfattet autorisationsloven, må kun gennemføres, efter der er indhentet tilladelse til arbejderne. Reglerne herom følger af lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 (byggeloven) og bygningsreglementerne. Det er den lokale byggemyndighed (kommunen) der udsteder tilladelsen.

 

Vandforsyningen kan stille krav om, at der ved arbejder på vandinstallationer, hvor der kan være risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, hvis tilbagestrømningssikring svigter, skal anmeldes til vandforsyningen, inden arbejdet påbegyndes, og når arbejdet er afsluttet.

 

Det er for eksempel anlæg af nye vandinstallationer eller væsentlige ændringer af vandinstallationer til installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg med mere. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.

 

8.1.3       Vandinstallationer

 

Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, må kun udføres af autoriserede VVS-installatører og vandforsyningen.

 

Dog undtaget de situationer hvor lovbekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloak-installationsområdet (autorisationsloven) fastsætter andet. For afmontering af måleren skal vandforsyningen have besked.

 

Vandinstallationer skal udføres, så de opfylder kravene i bygningsreglementet hvor der i vejledningen til overholdelse af bygningsreglementet henvises til DS 439 (Vandnormen) og til DS/EN 1717 (Tilbagestrømningssikring).

 

Vandforsyningen kan kræve dokumentation for, at tilbagestrømningssikringen  er etableret, og at den fungerer forskriftsmæssigt.

 

 

8.1.4       Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand

 

De fabriksfremstillede byggevarer er tilknyttet såvel hygiejnemæssige krav som mekanisk-fysiske krav.

 

Hygiejne karakteristika:

Vandinstallationer skal udformes af materialer, der ikke afgiver sundhedsfarlige stoffer til vandet eller giver generende lugt, smag, misfarvning elle generende vækst af mikroorganismer. Kravet vedrører alle materialer, der indgår i installationen, f.eks. rør, armaturer og pakninger.

 

Frabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes de faste drikkevandsinstallationer til og med tappestedet, skal for så vidt angår egenskaber, der har indflydelse på drikkevandets kvalitet, jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, være godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, medmindre det pågældende produkt er undtaget.

 

mekanisk-fysiske karakteristika:

Produktet skal være forsynet med CE-mærke eller have gennemgået afprøvning for de egenskaber, der er relevante for Danmark.

 

8.1.5       Fejl på vandinstallationer

 

Vandinstallationer skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet, opstår utætheder eller på anden måde voldes ulemper.

 

Hvis der konstateres elles må formodes, at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for at vandinstallationerne straks gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Brugere skal straks anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.

 

Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug eller udgør en risiko for forurening af vandet i forsyningsnettet, skal ejeren straks underrette  vandforsyningen om forholdet.

 

Ejeren sørger selv for alternativ vandforsyning i forbindelsen med og etablering og vedligeholdelse a vandinstallationer, herunder ved brud på jordledninger.

 

8.1.6       Forsvarlig funktion

 

Vandforsyningen kan pålægge ejerne at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder tilbagestrømningssikring. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.

 

Hvis der efter reparation eller der på anden måde er en begrundet formodning om utæthed på jordledningen, kan vandforsyningen forlange, at jordledningen tæthedsprøves for maksimalt forekommende tryk. Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret vvs-installatør og sker for ejerens egen regning og risiko.

’Vandforsyningen kan forlange dokumentation for, at den eller de pålagte foranstaltninger er foretaget, og at vandinstallationerne fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentationen skal afleveres af en autoriseret VVS-installatør.

 

8.1.7       Ubenyttede vandinstallationer 


Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftmæssig måde. 
Vandforsyningen kan alternativt forlange, at der er et nærmere bestemt årligt minimumsforbrug på installationen, således at stillestående vand undgås. 

 

8.1.8       Arbejde på ejerens bekostning

 

Forsømmer ejeren de forpligtelser, som påhviler ejeren med hensyn til  vandinstallationer, kan kommunalbestyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade arbejde udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens § 65.

 

 Vandforsyningen kan afbryde forsyningen til ejendommen, indtil arbejdet er udført.

 

8.1.9       Aktuel fare for forurening

 

Ejendommens ejer eller bruger skal straks iværksætte de fornødne foranstaltninger til at standse en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, f.eks. som følge af et trykfald eller manglende aflukning eller tømning af ubenyttede vandinstallationer eller ved omfattende vandspild, jf. 10.3.

 

Hvis der på en ejendom konstateres forhold, der kan udgøre forureningsrisiko, og ejeren eller brugerne på forlangende ikke får bragt forholdene i orden, kan vandforsyningen afbryde forsyningen.

 

Vandforsyningen foretager genåbning, når ejeren kan dokumentere, at der er foretage de nødvendige foranstaltninger til at bringe forholdende, som begrunder aflukning af vandtilførslen, til ophør.

 

Vandforsyningen kan forlange, at der for afbrydelse og genåbning betales et gebyr, som fremgår af takstbladet.

 

8.2     Andre vandinstallationer i bygninger

 

8.2.1       Trykforøgeranlæg og trykreduktionsanlæg

 

Finder vandforsyningen, at trykforholdende i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan vandforsyningen forlange, at der efter nærmere angivne forskrifter skal opstilles trykforøgeranlæg eller trykreduktionsanlæg i forbindelse med ejendommen vandinstallationer.

 

Etablering og vedligeholdelse af dette anlæg foranstaltes og betales af ejeren.

 

8.2.2       Brandtekniske installationer

 

Etablering og vedligeholdelse af brandtekniske installationer med vandforbrug, f.eks. sprinkleranlæg eller lignende, skal ske i henhold til  de enhver tid gældende regler og forskrifter herfor, herunder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af bygningsreglementet henvises til DS 439 (Vandnormen) og til DS/EN 1717 (tilbagestrømningssikring).

 

Særlige vilkår for levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsættes af vandforsyningen.

 

Vandspild som følge af misbrug af brandtekniske installationer må ikke forekomme.

 

8.2.3       Regnvandsanlæg og sekundavand

 

Anlæg til opsamling af regnvand fr til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal udføres i overensstemmelse med gældende rørcenteranvisning, og der skal om fornødent indhentes tilladelse hertil fra kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1070 af 28. oktober 2019 og vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

 

Regnvandsanlæg skal anmeldes til vandforsyningen.

 

I ejendomme, der får leveret sekundavand fra vandforsyningen, skal installationer udføres i overensstemmelse med DS/EN 1717 i forhold til de fastsatte krav til sekundavandets kvalitet.  

 

8.3     Vandinstallationer m.v. i jord

 

8.3.1       Ændring af jordledning ved ombygning

 

Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at jordledningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug.

 

8.3.2       Udgifter og omlægning af jordledning.

 

Udgifter til omlægning af jordledningen, som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og /eller stikledning, afholdes grundejeren.

 

8.3.3       Målerbrønde

 

Målerbrønde skal udføres således, at vandmåleren kan holdes frostfri.

 

Målerbrønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør.  Ved høj grundvandsstand kan vandforsyningen forlange, at målerbrønden etableres, som en tæt brønd.

 

Målerbrønden etableres, vedligeholdes af og tilhører ejeren, medmindre ejeren og vandforsyningen har aftalt andet.


9     Afregningsmålere

 

Der skal på alle ejendomme, der er tilsluttet en almen vandforsyning, være installeret vandmålere med henblik på afregning efter målt vandforbrug. Der kan desuden ske betaling efter målt forbrug, hvor forbrugeren er lejer, andelshaver eller ejerlejligheds-ejer, når det er teknisk muligt,  jf. vandforsyningsloven § 55, stk. 5 og 6, og bekendtgørelserne herom.

 

Det er vandforsyningen, der afgør placeringen af afregningsmåleren ud fra de lokale pro/contra betragtninger.

 

Placering af afregningsmåleren kræver, at måleren både for forbrugeren og montøren skal være let at aflæse og udskifte.

 

9.1     Generelle bestemmelser om installationer til måling af vandforbrug

 

De generelle bestemmelser for vandinstallationer jf. 8.1.1 – 8.1.9 finder tilsvarende anvendelse for installationer til måling af vandforbrug.

 

9.2     Afregning af samlet vandforbrug

 

ejeren af en ejendom, der tilsluttet vandforsyningen, har pligt til at installere en afregningsmåler til brug for ejendommens samlede vandforbrug.

 

Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, med mindre der er truffet aftale med vandforsyningen om andet.

 

afregningsmåleren og dennes placering må ikke ændres uden forudgående aftale herom med vandforsyningen.

Plomber ved målere og ventiler må kun brydes af vandforsyningens personale elle af forsyningens dertil bemyndigede personer.

 

9.3     Placering af afregningsmåler

 

Afregningsmåler placeres i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring eller i målerbrønd efter vandforsyningens anvisning og sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion.

 

Har måleren tidligere være placeret i en bygning, kan der ved ombygning af en ejendom, skift af status for ejendom, ved overgang til fjernaflæsning eller som følge af ledningsudskiftninger, der foretages af hensyn ti vandværkets driftsmæssige planlægning og i øvrigt, ændres til målerbrønd.

 

Måleren skal under alle omstændigheder være let at aflæse og udskifte.

 

Målerbrønden placeres ca. 1 meter inden for skel, med mindre andet er aftalt.

 

Der må ikke være muligt at aftappe van fra installationen før vandmåleren, og der mår, ud over den krævede afspærringsventil, ikke monteres komponenter før måleren uden godkendelse af vandforsyningen.

 

9.4     Vandforsyningens ejendom

 

Afregningsmålere stilles til rådighed for vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom.  Afregningsmålere anbringes på ejerens bekostning.

 

Vandforsyningen kan beslutte, af afregningsmålere skal være elektroniske og kunne fjernaflæses.

Strømforbrug til driften af elektroniske afregningsmålere påhviler ejer/bruger.

 

9.5     Aflæsning

 

Vandforsyningen har til enhver tid ret til at aflæse  afregningsmålere efter varsel, jf. 9.17.

 

Vandforsyningen kan til enhver tid foretage fjernaflæsning af afregningsmålere. Data om forbrug og drift bliver ved fjernaflæste afregningsmålere overført automatisk til vandforsyningen. Oplysninger om behandling af oplysninger fra fjernaflæsningssystemet er tilgængelige mod forlangende.

 

 Vandforsyningen foretager løbende, efter en konkret vurdering, aflæsninger udelukkende med henblik på optimering af den generelle drift af ledningsnettet samt afregning af brugerens forbrug.

 

Endvidere kan vandforsyningen – på grundlag af en henvendelse fra brugeren – aflæse pågældende brugers data til afklaring af brugerens forbrugsforhold, f.eks. ved fejl i anlæg m.v.

 

Nærmere oplysninger om vandforsyningens anvendelse af aflæsningsdata m.v. fremgår af vandforsyningens oplysninger om behandling af personoplysninger, og som er oplyst direkte over for de enkelte forbrugere.

 

9.6     Vedligeholdelse og udskiftning

 

Afregningsmålere vedligeholdes af vandforsyningen og for dennes regning. Vandforsyningen er berettiget til, når som helst for egen regning, at udskifte og kontrollere målere efter varsel, jf. 9.17.

 

Vandinstallationer skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes Kan installationerne ikke tåle en udskiftning, herunder på  grund af skrøbelige/rustne vandrør, skal ejeren sørge for, at vandinstallationen bringes i orden og skal selv afholde udgifterne hertil. Installationen før/efter måleren skal være fastgjort.

 

Vandforsyningen har et til at fotografere målerinstallationen til brug for dokumentation og registrering.

 

9.7     Størrelse og type

 

Afregningsmåleres størrelse og type bestemmes af vandforsyningen ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne og vandforbruget til erhvervsvirksomheder m.v.

 

9.8     Ændring af vandforbrug

 

Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 9.7 således, at afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan vandforsyningen forlange målerinstallationen ændret for ejers regning, så måler kan udskiftes med måler af passende størrelse.

 

9.9     Ejerens ansvar

 

Ejer er erstatningspligtig over for vandforsyningen i alle tilfælde, hvor en afregningsmåler er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v.

 

Ejer og bruger må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af målere.

 

Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

 

9.10   Utætheder og fejl

 

Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal dette straks meddeles vandforsyningen.

 

Brugere af en ejendom skal straks meddele konstaterede fejl til ejeren.

 

9.11   Indgreb m.v. i afregningsmålere

 

Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i afregningsmålere, bryde plomben eller på nogen måde påvirke målerne korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

 

Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af indgreb, jf. overnævnte, afholdes af ejeren.

 

9.12   Overgang fra fælles til  individuel afregning

 

Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med vandforsyningen skal meddeles skriftligt til vandforsyningen og kommunen jf. bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning af målt vandforbrug.

9.13   Ejerens ansvar, rettigheder og pligter

 

For ejendomme, hvor der er indgået aftale med vandforsyningen om individuel afregning efter målt forbrug, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter efter 9.9, 9.10, 9.11, og 9.15, 9.16 og 9.17 til brugeren af enheden.

 

9.14   Målerteknisk kontrol

 

Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og underkastes den målertekniske kontrol, der er fastsat af sikkerhedsstyrelsen om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme.

 

9.15   Kontrol af afregningsmåleren

 

Ejeren kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed.

 

Afregningsmåleren anses for at måle rigtigt, når brugstolerancen ikke overskrides som fastsat i bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme, og i de forskrifter, hvortil bekendtgørelsen henviser

 

Hvis afregningsmålerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen m.v. af den, der har ønsket afprøvningen.

 

Hvis afregningsmålerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen m.v. af vandforsyningen.

 

Efter høring af ejeren foretager vandforsyningen en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hor vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted, dog højst for 3 år, jf. lovbekendtgørelse 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (forældelsesloven).

 

Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

 

9.16   Selvaflæsning

 

Vandforsyningen kan pålægge ejeren at aflæse afregningsmåleren og indberette til vandforsyningen (selvaflæsning).

 

Selvaflæsning a den fysiske afregningsmåler lægges til grund for vandforsyningens afregning af driftsbidrag.

 

Efterkommer en ejer ikke vandforsyningens pålæg om selvaflæsning, er vandforsyningen berettiget til  at skønne ejers vandforbrug ud fra historiske data angående ejendommens vandforbrug.

 

Vandforsyningen er i den forbindelse berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.

 

Hvis brugeren ikke indberetter selvaflæsning, kan vandforsyningen fastsætte en ny frist herfor med angivelse af, at aconto betalingen kan blive forhøjet, såfremt tidsfristen ikke overholdes.

 

Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

 

9.16.1     Fjernaflæsning

 

Vandforsyningen kan beslutte, at aflæsning af afregningsmåleren skal foretages som fjernaflæsning.

 

9.17   Tilsyn med afregningsmålere

 

Inden vandforsyningen aflæser, tilser eller udskifter en afregningsmåler, aftaler vandforsyningen da og det omtrentlige tidspunkt for vandforsyningens besøg med ejeren.

 

Hvis vandforsyningen kører forgæves til en aftale om aflæsning, tilsyn, målerskifte eller plombering af en afregningsmåler, eller ejeren gentagne gange undlader at reagere på en henvendelse om at bestille tid til målerskift, er vandforsyningen berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.

Hvis vandforsyningen ikke kan få adgang til vandmåleren, kan vandforsyningen efter et varsel til ejendommens ejer, anmode fogedretten om at give vandforsyningen adgang til vandmåleren. Ejeren vil  blive pålagt udgifterne til fogedforretningen.

 

Hvis vandforsyningen som følge af manglende adgang til ejendommens afregningsmåler risikerer at overtræde gældende lovkrav, myndighedskrav og/eller normer og forskrifter for afregningsmålere, som vandforsyningen er underlagt, herunder f.eks. overskridelse af krav til udskiftningshyppighed, er vandforsyningen berettiget til i yderste konsekvens at lukke for ejendommens vandtilførsel.

Lukning vil blive varslet med mindst 5 arbejdsdage, inden lukningen foregår.

 

Genåbning finder sted, når det pågældende besøg er gennemført og forholdet, som begrunder aflukningen af vandtilførslen, er bragt i orden.

 

Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr, som fremgår af takstbladet.

 

Ejerens rettigheder og pligter overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

10     Vandspild

 

Efter vandforsyningslovens § 51, stk. 1, skal spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd undgås. Vand, der derved er forbrugt eller gået til spilde, kan forlanges betalt af ejendommens ejer. Vandmængden kan om nødvendigt fastsættes efter vanforsyningens skøn.

 

Kommunalbestyrelsen kan give påbud om, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis der er fare for at vandet kan blive sundhedsskadeligt som følge af vandspild, f.eks. ved trykfald der kan medføre tilbagesugning eller indtrængning af forurenet vand, jf. vandforsyningsloven § 65.

 

10.1     Benyttelse og spild af vand

 

Vand fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde samt vedligeholdelse, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde en den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at vil finde sted fra de tilladte vandinstallationer.

 

Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller anden uforsvarlig adfærd er forbudt.

 

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, med mindre vandforsyningen har givet særlig tilladelse hertil.

 

10.2     Vandspild før afregningsmåler

 

Hvis vandspild som ovenfor nævnt, foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren, kan vandspildet forlanges betalt af ejendommen ejer ud over det almindelige driftsbidrag.

 

Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter forhandling med ejeren.

 

10.3     Lukning af vandtilførsel ved far for forurening som følge af vandspild

 

Vandforsyningen kan lukke for vandtilførslen til en ejendom i overensstemmelse med 8.1.9, hvis vandspildet medfører en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, og ejendommens ejer eller bruger ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse det konstaterede og aktuelle vandspild.

 

Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr, som fremgår af takstbladet.


11     Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

 

11.1     Det kommunale tilsyn

 

Kommunalbestyrelsen har som tilsynsmyndighed mod forevisnings af legitimation adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer, jf. vandforsyningslovens § 64, stk. 1.

 

Vandforsyningens personale har mod forevisning  af legitimation, og såfremt kommunalbestyrelsen har bemyndiget disse personer hertil efter vandforsyningslovens § 64, stk. 1, adgang til at foretage undersøgelser af vandinstallationer på en ejendom uden retskendelse.

 

11.2     Vandforsyningen adgang til vandinstallationer

 

For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal vandforsyningens personale mod forevisning af legitimation have adgang til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer. Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

 

11.3     Oplysninger om vandforbrug


Enhver bruger og ejer af en ejendom, som er tilsluttet vandforsyningen, skal på forlangende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og forbrugets størrelse.

11.4     Egenkontrol af vandforsyningens afregningsmålere

 

Vandforsyningen skal etablere en egen kontrol af afregningsmålere, der sikrer, at brugstolerancen overholdes, jf. bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018.

 

Vandforsyningen skal efter anmodning fra ejeren dokumentere, at afregningsmåleren overholder kravet til brugstolerancen.

 

11.5     Information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet.

 

Vandforsyningen har pligt til at stille den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne.

 

Mindst én gang om året skal vandforsyningen offentliggøre:

 

  • Opdaterede oplysninger om vandforsyningens adresse, telefonnummer, e-mailadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner.

 

  • En generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre og værdier for parametre af særlig lokal betydning. 

 

  • Overskridelse af de gældende lovkrav for drikkevand.

 

Informationen er tilgængelig på vandforsynings hjemmeside.

12     Anlægsbidrag

 

12.1     Anlægsbidrag

 

Anlægsbidraget omfatter bidrag til vandforsyningen hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning.

 

Anlægsbidraget fastsættes af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

Bidragets størrelse fremgår af vandforsyningens gældende takstblad.

 

Anlægsbidrag for ejendomskategorier, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, fastsættes separat af vandforsyningen efter forhandling og godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

12.2     Betaling af anlægsbidrag

 

Når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandforsyningen, bliver tilsluttet, skal der betales et anlægsbidrag til vandforsyningen.

 

12.3     Forsyningsledningsnettets alder.

 

Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes , er nyanlagt eller ældre.

 

12.4     Tilslutning til ny forsyningsledning

 

Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag, medmindre andet følger af 12.9.

 

12.5     Betaling af anlægsbidrag til en udstykning

 

Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen.

 

Udstykningsforetagendet skal på anfordring forvise godkendt udstykningsplan med henblik på, at vandforsyningen kan opgøre og opkræve anlægsbidraget.

 

Vandforsyningen kan forlange enten, at betaling skal finde sted, før forsyningsledningerne anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker så snart forsyningsledningerne er anlagt.

 

12.6     Betaling af stikledningsbidrag i en udstykning

 

Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne.

 

Vandforsyningerne kan forlange, at betaling finder sted, før stikledning anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling i så fald sker, så snart stikledningerne er anlagt.

 

12.7     Anlægsbidrag til vand til midlertidig forbrug

 

For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. til byggebrug, kan vandforsyningen fastsætte et anlægsbidrag til dækning af de udgifter, der er forbundet med etablering og reetablering af den midlertidige leverance.

 

 

 

 

12.8     Ændret anvendelse af ejendom

 

Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres som følge af en senere om- eller tilbygning eller en ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.

 

Vandforsyningen kan f.eks. sædvanligvis opkræve supplerende anlægsbidrag ved oprettelsen af flere boligenheder på en ejendom, ved ændring af en ejendoms anvendelse, herunder omdannelse fra erhverv til bolig, samt udvidelse/ændring af bolig- eller erhvervsenheder, eksempelvis ved etablering af flere vandforbrugende installationer.

 

I tilfælde hvor ejendommen  ombygges, tilbygges eller ændrer anvendelse, påhviler det ejeren at sandsynliggøre, at forudsætningerne for det hidtidigt fastsatte anlægsbidrag ikke ændres.

 

Anlægsbidrag tilbagebetales ikke i forbindelse med, at forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres, f.eks. hvis antallet af boligenheder i en ejendom reduceres.

 

12.9     Anlægsbidrag ved væsentlig nyinverstering i vandforsyningsanlægget

 

Vandforsyningen kan forlang nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinverstering i vandforsyningsanlægget.

 

Nyt anlægsbidrag skal være godkendt af kommunalbestyrelsen inden det opkræves.


13     Driftsbidrag

 

13.1     Betaling for leveret vand og undtagelser herfra

 

For alt leveret vand betales et driftsbidrag. Vandforsyningen kan dog vælge at undtage vand til brandslukningsformål under indsats og afprøvninger af brandhaner.

 

Driftsbidraget omfatter et drag pr. m3 vand og eventuelt tillige et fast årligt bidrag.

 

Driftsbidraget kan endvidere bestå af et driftsbidrag pr. afregningsmåler (målerbidrag/målerleje).

 

Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag, hvor vandforsyningen har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen.

 

Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningens takstblad.

 

13.2     Fast bidrag til ejendomme uden installationer

 

For ejendomme hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men hvor der ikke forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årigt bidrag.

 

13.3     Driftsbidrag til midlertidigt brug

 

For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter 13.1. Vandforsyningen kan dog bestemme, at der ikke betale fast bidrag.

 

13.4     Driftsbidrag til brandtekniske installationer

 

For brandtekniske installationer, f.eks. sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til brandslukningsformål, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.

 

13.5     Eftergivelse af statsafgift ved brud

 

For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, kan ejeren af en ejendom anmode vandforsyningen om eftergivelse af afgiften og andre beløb af det pågældende vandspild, jf. bestemmelserne herom i lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. februar 2020 af lov om afgift af ledningsført vand. Anmodningen skal være skriftlig og begrundet.

 

Vandforsyningen kan eftergive driftsbidrag for et registreret forbrug ud over ejendommens årlige normalforbrug tillagt en selvrisiko på 300 m3 årligt. Det er en forudsætning for eventuel eftergivelse, at brugeren ikke har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, og at brugeren har udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.

 

13.6     Driftsbidrag ved skønnet vandforbrug

 

Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller der er konstateret utætheder eller fejl ved måleren, fastsættes driftsbidraget af vandforsyningen efter høring af ejeren/brugeren af en enhed bl.a. ud fra et skønnet vandforbrug i det tidsrum, hvor målingen skønnes at have været i uorden.

14     Betaling af anlægs- og driftsbidrag

 

Anlægs- og driftsbidrag for levering af vand fra vandforsyningen fastsættes en gang årligt i vandforsyningens takstblad og godkendes af kommunalbestyrelsen.

Driftsbidraget betales af ejendommens ejer eller af brugerne jf. reglerne herom.

14.1     Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau

 

Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholde omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandforsyningen har foretaget eller lade foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.9, påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom.  

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens §19.

I sådanne tilfælde påhviler anlægsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder ved stikledningen ejeren af grunden, hvorimod driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde med vandinstallationer påhviler ejeren af bygningen.

14.1.1       Betaling af anlægsbidrag

 

Betales anlægsbidraget ikke inden den fastsatte betalingsfrist kan vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen.  

Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen for at begrænse yderligere tab. Aflukning vil blive varslet med mindst 5 arbejdsdage, inden den foretages.

Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr, som ska fremgå af vandforsyningens takstblad.

Genåbningen finder først sted, når det skyldige beløb, herunder udgifter til aflukning, genåbning eller retablering af vandtilførslen samt renter er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betaling.

Hvis aflukning af vandtilførslen ikke er sket og ejendommen overdrages til ny  ejer, som ikke har overtaget den tidligere ejers gæld, må aflukning ikke foretages.

14.1.2       Betaling af driftsbidrag

 

Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art afgift.

 

Ved gentagen misligholdelse af pligten til at betale driftsbidrag, kan vandforsyningen kræve betaling af et depositum til sikkerhed for forpligtelserne over for vandforsyningen.

 

Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden.

 

Betales driftsbidraget ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vande. Aflukning vil blive varslet mindst 5 arbejdsdage, inden lukningen foretages.

 

Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr, som skal  fremgå af vandforsyningens takstblad.

 

Genåbningen finder først sted, år det skyldige beløb, herunder udgifter til aflukning og retablering af vandtilførslen samt renter er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen.

 

14.1.2.1      Inddrivelse for de kommunalt ejede vandforsyninger.

 

Inddrivelse via restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen)

 

100% kommunalt ejede vandforsyninger kan overgive fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

 

Fordringer på betaling af bidrag med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger kan, når betalingsfriste er overskredet og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, overgives til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, som er restanceinddrivelsesmyndighed, jf. § 2 jf. § 1, stk. 1 og 2 i lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det

offentlige. Vandforsyningen kan, hvis forholdene i særlig grad taler derfor, overdrage fordringer til Gældsstyrelsen på et tidligere tidspunkt.

 

Vandforsyningen underretter skriftligt skyldneren om overdragelsen, medmindre det må antages, at muligheden for at opnå dækning ellers vil blive væsentlig forringet.

 

Genåbningen kan finde sted, når det skyldige beløb er overgivet til restanceinddrivelsesmyndigheden.

 

Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr.

 

14.1.3       Afdragsvis betaling eller henstand

 

Vandforsyningen kan på skyldnerens anmodning tillade afdragsvis betaling eller henstand med betalingen.

 

Vandforsyningen er i den forbindelse berettiget til  at opkræve et gebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.

 

Betales de af vandforsyningens forskudsvis afholdte udgifter ikke inden den af vandforsyningen fastsatte frist, gælder tilsvarende bestemmelse som anført i 14.1.1.

14.1.4       Åbning ved ejerskifte

 

Vandforsyningen har pligt til at genåbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen. Der kan også i dette tilfælde forlanges et gebyr for genåbning.

 

14.2     Driftsbidrag efter § 2 i  bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug

 

14.2.1       Individuel afregning af driftsbidrag

 

Hvis en ejendom med mindst to udlejnings- eller andelsenheder ønsker at overgå fra fælles til individuel afregning, skal det ske efter reglerne i bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.

 

Målerne stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom.

14.2.2       Specificeret opkrævning

 

Driftsbidraget skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.

14.2.3       Bortfald af ejers hæftelse for brugers driftsbidrag

 

Når forudsætningerne i 14.2.1. er opfyldt, og der er etableret et direkte kundeforhold mellem en bruger af en enhed og vandforsyningen, bortfalder ejers hæftelse for brugers driftsbidrag.

14.2.4       Fraflytning

 

Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag m.v., indtil måleraflæsning er foretaget.

Eventuelt indbetalt depositum modregnes i slutopgørelsen vedrørende driftsbidrag m.v.

14.2.5       Meddelelse om ny bruger

 

Ejendommens ejer skal med mindst 10 dages varsel skriftligt underrette vandforsyningen om ny brugers overtagelse af en enhed. Ved manglende underretning hæfter ejendommens ejer for enhedens driftsbidrag.

 

14.2.6       Åbne for vandet til en ny bruger

 

Når en ny bruger overtager en enhed, skal vandforsyningen åbne for vandet.

 

 

14.2.7       Ejendommens ejers hæftelse for driftsbidrag

 

Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug samt for eventuelt spild fra jordledninger eller andre vandinstallationer inden for brugernes vandmålere.

 

14.3     Ejerskifte

 

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, skal underrette vandforsyningen ved ejerskifte.

 

Ejeren er forpligtet over for vandforsyningen frem til den dato, hvor ejerforholdet overfår til den nye ejer og hvor der skriftligt er givet meddelelse om ejeskifte og aflæsningstal.

 

Ejerskiftemeddelelse skal være underskrevet af såvel udtrædende som den nye ejer.

 

Vandforsyningen kan herefter udarbejde en slutopgørelse til den tidligere ejer.

Vandforsyningen er berettiget til at opkræve et gebyr for udarbejdelse af slutopgørelse, som skal fremgå af vandforsyningens takstblad.

 

Såfremt vandforsyningen efter anmodning fremsender oplysninger til brug for en ejendomshandel, er vandforsyningen berettiget til at opkræve et gebyr for dette arbejde. Gebyret skal fremgå af vandforsyningens takstblad.

15     Klage

 

Kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse er regulativet er omfattet af vandforsyningslovens kapitel 12 om afgørelser i vandforsyningsloven.

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet jf. vandforsyningsloven § 76, stk. 1, nr. 4. jf. § 75, stk. 1.

 

Kommunalbestyrelsens afgørelser om påbud og forbud er omfattet af vandforsyningslovens kapitel 12 om afgørelser i vandforsyningsloven.

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningslovens § 75, stk. 1.

 

Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over vandforsyningens afgørelser, herunder om overholdelse af regulativets bestemmelser, hvorvidt opkrævning af takster m.v. sker i overensstemmelse med regulativet, forældelse af fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler samt fortolkning af takstbladets overensstemmelse med regulativet

 

En forbruger, som i denne sammenhæng er en person, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv, kan indbringe tvister med vandforsyningen for Center for klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg – også www.forbrug.dk

Kan der ikke opnås fælles løsning med forbrugeren og vandforsyningen hos Center for klageløsning, kan forbrugeren vælge at gå videre med sagen til forbrugerklagenævnet eller anlægge en sag ved domstolene.

 

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder reglerne for markedsføring og anden forbrugerbeskyttende lovgivning, f.eks. urimelige betingelser i aftalen, for høje renter, gebyrer, diskrimination, m.v.

 

Miljøoplysningslovens regler om aktindsigt gælder for almene vandforsyninger, der er omfattet af vandsektorloven. Det gælder både kommunalt ejede og andre almene vandforsyninger.

 

Kommunalt ejede vandforsyninger er desuden omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt.


16     Straf

16.1     Bødestraf efter vandforsyningslovens § 84

 

Anlæg af vandledninger i strid med vandforsyningsplaner, jf. § 14 a, stk. 2, straffes med bøde, jf. vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1.

 

Efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af vandforsyningslovens krav om, at vandinstallationer i de enkelte ejendomme skal udføres og benyttes på en sådan måde, at der ikke opstår fare for forurening af vandet eller på anden måde voldes ulemper, og at ejeren skal lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen pålægger i den anledning, som at ejeren skal sørge for at holde vandinstallationerne forsvarligt vedlige og afhjælpe enhver mangel snarest, jf. lovens §50.

 

Spild af vand eller brug af vand til andre formå og i større mængder end tilladt, jf. vandforsyningslovens § 51, stk. 1, kan også straffes med bøde.

 

Endvidere kan der efter vandforsyningslovens § 84, stk.1. nr. 4, straffest med bøde ved undladelse af at efterkommer et af kommunalbestyrelsens påbud eller forbud efter loven, herunder et påbud om at berigtige et ulovligt forhold.

 

Følgende punkter i regulativet indeholder regulering, hvor overtrædelse eller tilsidesættelse vil kunne straffes med bøde efter vandforsyningslovens § 84, stk.1, nr.1 og 4. Det drejer sig om punkterne 5.1, 5.5, 6.4, 7.3, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 9.2, 1.punktum, 9.3, 9.8, 9.10, 10.1 samt 11.4.

 

Der kan endvidere fastsættes bødestraf for at modvirke adgang til en ejendom dvs. adgang til uden retskendelse at foretage undersøgelser til brug for beslutninger i henhold til vandforsyningsloven eller regulativet.

Vandforsyningslovens § 64 giver kommunalbestyrelsen ret til adgang uden retskendelse mod forevisning af legimantation. Samme ret gælder for personer, som kommunalbestyrelsen har bemyndiget til adgang uden retskendelse mod forevisning af legitimation, jf. lovens § 64.

 

16.2     Bødestraf for uautoriseret arbejde på installationer

 

Den, der uden at være berettiget dertil, udfører arbejde ved vaninstallationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i § 5 i lovbekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs, og kloakinstallationsområdet, straffes med bøde efter lovens § 36.

 

På samme måde straffes den der lader de nævnte arbejder udføre af virksomheder eller personer, som efter loven ikke er berettiget til det.

 

16.3     Bødestraf efter bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter

 

Ejere og brugere, som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 bryder plomben eller på anden måde påvirker målerens korrekte funkton, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 18.

 

16.4     Bødestraf efter bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling.

 

Ejere der overtræder bestemmelser om installation af målere i bekendtgørelse nr. 563 af 6. juni 2014 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 12.


17     Ikrafttrædelse og offentliggørelse

 

Regulativet udarbejdes af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 2. Kommunalbestyrelsens godkendelse sker efter forudgående forhandling med vandforsyningen.

 

Ved godkendelse får regulativet retsvirkning, herunder som grundlag for udarbejdelse af takstblad og opkræve anlægs- og driftsbidrag, gebyrer m.v. fra brugerne.

 

Det skal fremgå af regulativet, at det er godkendt af kommunalbestyrelsen og dermed gyldigt.

 

Derfor indledes regulativet med oplysning om, hvornår det er godkendt af kommunen, og hvornår det træder i kraft. Det glædende regulativ skal være tilgængeligt for forbrugerne.

 

Dette regulativ forventes godkendt af  Vesthimmerlands Kommune, og træder i kraft umiddelbart herefter.

Samtidig ophæves tidligere anvendt regulativ.

 

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.

 

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider imod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes

Godkendelse af regulativ.pdf